Selected Publications
 

Superfluids in rotation: Landau-Lifshitz vortex sheets vs Onsager-Feynman vortices, (Sverkhtekuchie zhidkosti vo vrashchenii.Vikhrevye listy LandauLifshitsa i vikhri OnzageraFeinmana)

G.E. Volovik

physics-uspekhi 185 9, 970-979